Tuđa nega i pomoć

Tuđa nega i pomoć

Naknada za pomoć i negu drugog lica

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba

Naknada za telesno oštećenje

Pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje imaju osiguranici kod kojih je, zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, došlo do gubitka ili bitnijeg oštećenja pojedinih organa ili delova tela.

Obavezna dokumentacija za tuđu negu i pomoć i nesposobnost za rad

 1. IZVOD IZ MATIČNE KNjIGE ROĐENIH
 2. UVERENjE O DRŽAVLjANSTVU
 3. IZJAVA O BROJU ČLANOVA DOMAĆINSTVA
 4. FOTOKOPIJA LIČNE KARTE
 5. POTVRDA IZ PIO DA NIJE OSTVARENO NIKAKVO PRAVO PREKO NjIH
 6. UVERENjE IZ PIO DA NIJE NA NjIHOVOJ EVIDENCIJI
 7. UVERENjE IZ UPRAVE PRIHODA DA NE UPLAĆUJE ZA POLjOPRIVREDNU PENZIJU
 8. UVERENjE O IMOVNOM STANjU
 9. MEDICINSKA DOKUMENTACIJA (INTERNISTA,NEUROPSIHIJATAR I OSTALI SPECIJALISTI PO POTREBI
 10. OTPUSNE LISTE-UKOLIKO POSEDUJE
 11. ZAHTEV- U CSR