Razvoj normativnih i tehničkih dokumenata za Prihvatilište

Na tenderu za izradu normativnih i tehničkih dokumenata za licenciranje usluge prihvatilišta za žrtve porodičnog nasilja pobedila je firma “Evropska konsalting grupa doo” iz Beograda. U periodu od januara do juna 2018.godine izrađen je Elaborat o ispunjenosti uslova za licenciranje usluge prihvatilišta za žrtve porodičnog nasilja, godišnji plan rada, kodeks ponašanja zaposlenih u sigurnoj kući i komunikaciona strategija prihvatilišta.

Konsultanti angažovani na izradi elaborata za licenciranje sigurne kuće u Majdanpeku obavili su inicijalne konsultativne sastanke sa rukovodstvom Centra za socijalni rad Majdanpek i tokom marta 2018. organizovali su posete sigurnim kućama u Beogradu i Sremskoj Mitrovici.

Primeri dobre prakse iz ovih sigurnih kuća, kao i predlozi i sugestije rukovodstva Centra za socijalni rad Majdanpek inkorporirani su u konačne verzije normativnih i tehničkih dokumenata.

Elaborat za licenciranje prihvatilišta – sigurne kuće za žrtve porodičnog nasilja u Majdanpeku, kompletiran je u junu 2018.godine.